ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 336 รายการ จาก " การมีส่วนร่วม " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
101 10001557 การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสตูล
102 10001601 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฝึกภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
103 10001608 การมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ กรณีศึกษาชุมชนวัดบางอ้อยช้าง และชุมชนวัดแดงประชาราษฎร์ ต.บางสีทอง อ.บางสีทอง จ.นนทบุรี
104 10001637 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในพื้นที่หนองหาน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
105 10001641 การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
106 10001656 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยกประเภทขยะ ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
107 10001683 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก : ศึกษากรณี อบต. ขนาดใหญ่ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
108 10001700 การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย
109 10005179 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสังคมในจังหวัด ชายแดนภาตใต้
110 10006008 การมีส่วนร่วมของชาวชนบทผู้ยากจน ในโครงการพัฒนาชนบท
111 10006375 การส่งเสริมดูแลสุขภาพตาในเด็กวัยก่อนเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองอาสา
112 10006748 ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงาน ในองค์การบริหารส่วนตำบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
113 10006783 การประเมินความยากจนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทย (โครงการย่อยศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร)
114 10006942 ศึกษาพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยของประชาชน ในเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช
115 10006981 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาประชาธิปไตย ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนในเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
116 10007207 การศึกษาสถานการณ์หอยขาว เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ การวางแผนร่วมกันและใช้ประโยชน์จากหอยขาวอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด
117 10007334 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคเหนือ
118 10008242 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านบ้านแพะ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
119 10008989 การพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง และการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชนบท จังหวัดขอนแก่น
120 10009434 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์เด็ก กรมประชาสงเคราะห์
121 10009631 เครือข่ายทางสังคม การมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำระหว่างกลุ่มปรับปรุงยางคุณภาพยางแผ่นและขายยางที่ประสบความสำเร็จกับกลุ่มที่ไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน
122 10009698 การศึกษาการมีส่วนร่วมในโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่มออมทรัพย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
123 10009797 การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการในจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนแบบพึ่งตนเอง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
124 10009847 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของสมาชิก การพึ่งตนเองและการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดตรัง
125 10010282 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
126 10100074 การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของประชาชนในชุมชนเขตลาดกระบัง
127 10100111 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการผลกระทบจากการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย : กรณีศึกษาคลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
128 10120070 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่โครงการนำร่องลุ่มน้ำย่อยคลองน้ำวิ่ง
129 10120075 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
130 10190013 การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่ตาช้าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
131 10190058 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างยั่งยืนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
132 10190082 การศึกษาสถานการณ์หอยขาว เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ การวางแผนร่วมกันและใช้ประโยชน์จากหอยขาวอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด
133 10190122 การเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคุ้มครองป้องกันพัฒนาเด็กและเยาวชน บ้านดอนยูง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
134 10190159 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงของอาสาสมัครฝนหลวง พื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี
135 10190160 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงของอาสาสมัครฝนหลวงพื้นที่จังหวัดนครนายก
136 10190162 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อลดการใช้สารเคมีในการเกษตร กรณีตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
137 10190169 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวง ของอาสาสมัครฝนหลวงพื้นที่จังหวัดระยอง
138 10190170 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงของอาสาสมัครฝนหลวง พื้นที่ จังหวัดชลบุรี
139 10190182 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงของอาสาสมัครฝนหลวงพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
140 10190199 การมีส่วนร่วมของสตรีในองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดระนอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี
141 10190250 การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ทำงานไม้แกะสลัก ระยะที่สอง : การมีส่วนร่วมของชุมชน
142 10190251 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนชุมชน เพื่อการบูรณาการสู่การวางแผนพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
143 10190310 การศึกษาศักยภาพ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนไทย - มุสลิม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
144 10190317 รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาชุมชนให้กับนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านหัวช้าง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
145 10190340 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการฟื้นฟูป่าต้นน้ำคลองปริกชุมชนท่าดี ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 1
146 10190381 โครงการศึกษาการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชน บ้านป่ามะพร้าว โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
147 10190395 การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำในลุ่มน้ำลำปาวโดยองค์กรชุมชน
148 10190398 การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ลาวตอนบน
149 10190414 การศึกษาการพัฒนารูปแบบในการกำจัดขยะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลยางคำและตำบลจระเข้
150 10190421 การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาฐานข้อมูลลำน้ำแม่สาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
151 10190423 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานี
152 10190426 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของสตรีในการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวในชุมชน
153 10190428 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
154 10190443 แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลการทำนาโดยการมีส่วนร่วมของเยาวชน ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
155 10190447 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคลองเปรมประชากร
156 10190454 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมสองฝั่งลำน้ำแม่สะลาบ ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
157 10190456 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตเกลือ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตเกลือ ในตำบลตันหยงลูโละ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
158 10190458 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตาม ดูแลความประพฤติของเด็กและเยาวชนตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
159 10190465 โครงการศึกษากระบวนการรวมกลุ่มผู้ผลิตกะปิเยาะห์รายย่อยเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตกะปิเยาะห์รายย่อยในตำบลกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
160 10190487 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อลดการดื่มและการดูแลผู้ที่มีปัญหาจาการดื่มสุรา
161 10190541 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว หมู่บ้านบุไทรโฮมสเตย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
162 10190559 การมีส่วนร่วมของผู้นำและประชาชนในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งเมืองน่าอยู่ : กรณีศึกษา เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
163 10190572 การมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชนในท้องถิ่น
164 10190594 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม เพื่อการดำเนินงานสุขภาพชุมชน
165 10190600 รูปแบบการจัดการป่าภูขามที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาป่าภูขามตอนเหนือ ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
166 10190643 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
167 10190683 บทบาทของวิทยาลัยชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อการสร้างการมีส่วนร่วม และเครือข่ายด้านอาชีพในชุมชน
168 10190686 กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาฐานข้อมูล ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
169 11005493 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุชุมชน ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
170 11190227 บทบาททางการเมืองและการมีส่วนร่วมของวิทยุชุมชนในการเลือกตั้ง
171 12001541 การศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลา
172 12001724 ความต้องการของครูสังคมศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการนิเทศ และรับการนิเทศการสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดสกลนคร
173 12001827 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการโรงเรียนต่อการจัดการศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดยะลา
174 12001871 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 8
175 12001975 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา (ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542)
176 12002153 รูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ศึกษากรณีคณะกรรมการโรงเรียนบ้านโนหวาย สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
177 12002569 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหอยกัน สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปากพนัง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
178 12002914 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี
179 12002958 รายงานการวิจัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนในเขตตรวจราชการที่ 1
180 12006230 บทบาทของครู และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการศึกษาของเด็กปฐมวัย ในเขตเมืองเชียงใหม่
181 12050384 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตรวจราชการที่ 7
182 12190033 รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคคลกรที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
183 12190136 กระบวนการศึกษาองค์ความรู้ของชุมชนเพื่อจัดทำสาระการเรียนรู้ ประกอบหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
184 12190159 รูปแบบการพัฒนานักเรียนให้เป็น "คนดีศรีเตาบ่า" โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านเตาบ่า ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
185 12190180 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2
186 12190309 การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีกับสถานประกอบการ
187 12190584 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของชุมชนในโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 1
188 12191012 รูปแบบการใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 2 พิบูลวิทยาคาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
189 150070700000276 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยางให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในเขตภาคใต้ตอนบน
190 150130500000002 โครงการประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์การให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในปี พ.ศ.2550 (จ้างคณะแพทย์ศาสตร์ ม.เชียงใหม่เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการ)
191 150130800000066 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
192 150150300000002 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลด้านการบริการจัดหางาน
193 150180100000004 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการยกระดับการศึกษาของประชากรวัยแรงงาน ตาม Roadmap กศน.
194 150180100000022 การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการที่ 6 และ 7
195 150180100000028 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตรวจราชการที่ 10 และ 12
196 150180100000042 การติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการศึกษา และการถ่ายโอนภารกิจการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
197 150190100000103 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
198 150190100000111 การมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการเผชิญความเจ็บปวดของหญิงครรภ์แรก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
199 150190100000249 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตาย อ.แจ้ห่ม
200 150190100000307 การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 หน้า ถึง 4
  แสดงข้อมูลที่ 101 - 200 จากผลการค้นหาทั้งหมด 336 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th