ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 336 รายการ จาก " การมีส่วนร่วม " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000366 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลภาวะจากการจราจรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
2 01005718 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำดิบ และน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน
3 01005724 การมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4 01190384 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5 02000906 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
6 02000960 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตาย ในจังหวัดสงขลา
7 02001385 การมีส่วนร่วมของพี่เลี้ยงเด็กและครอบครัวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย กรณีศึกษา ศูนย์สาธิตพัฒนาเด็กเล็ก
8 02008955 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
9 02009645 รูปแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ ในจังหวัดชลบุรี
10 02009900 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อ HIV และการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและครอบครัวในชุมชน
11 02020139 ประสิทธิผลของการพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายที่เน้น การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุต่อภาวะสุขภาพของผู้สูง- อายุ ในสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านบางละมุง
12 02021861 การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการแก้ปัญหาอนามัยแม่และเด็กชาวเขา
13 02023020 ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรสาย ข ค และลูกจ้างต่อกิจกรรม 5 ส. ตามนโยบายของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
14 02190032 การมีส่วนร่วมของพี่เลี้ยงเด็กและครอบครัว กับการพัฒนาการเด็กปฐมวัย กรณีศึกษา ศูนย์สาธิตพัฒนาเด็กเล็ก
15 02190052 ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมโดยใช้โปรแกรมให้คำปรึกษาในการลด ละ เลิก บุหรี่ ของเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
16 02190063 การรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
17 02190191 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์และป้องกันเอชไอวีในเด็กวัยรุ่น
18 02190238 การมีส่วนร่วมของครู นักเรียน และผู้ปกครองในงานส่งเสริมทันตสุขภาพของโรงเรียนวัดสวนดอก
19 02190269 การรับรู้ข่าวสารโรคไข้หวัดนกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้หวัดนกของแกนนำสุขภาพ จังหวัดอุทัยธานี
20 02190351 การศึกษา เรื่อง การรับรู้ข่าวสารโรคไข้หวัดนกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้หวัดนกของแกนนำสุขภาพ จังหวัดอุทัยธานี
21 02190550 การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
22 02190583 การใช้สารกรองกำจัดอลูมิเนียมตกค้างในน้ำเสียตะกอนสารส้ม จากระบบประปาผิวดิน : โครงการย่อยในชุดโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพประปาหมู่บ้าน
23 02190613 การศึกษาการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
24 02190652 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่อการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้าน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือด : กรณีศึกษา จังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ สุรินทร์
25 02190660 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการควบคุม ป้องกันวัณโรค : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
26 02190783 ความรู้และการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ เกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
27 02190918 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมการเผาในที่โล่ง
28 04010249 โครงการการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยใช้ปุ๋ยพืชสด
29 04010950 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน ระยะที่ 2 การเพิ่มศักยภาพชุมชนเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ
30 04065309 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของกลอย การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านถ้ำน้ำบัง ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
31 04065790 การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมและชุมชนเป็นศูนย์กลางบนฐานของแบบจำลอง ที่ได้จากโครงการวิจัย GAME-T/GAME-C เพื่อการจัดการทรัพยากร ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน
32 04067322 การตรวจหาสารอะฟลาท็อกซินในเครื่องปรุงถั่วป่นและพริกป่นตามร้านอาหารต่าง ๆ ในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา และการมีส่วนร่วมของผู้จำหน่ายอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงจากสารอะฟลาท็อกซิน
33 04110358 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรณีศึกษา ลุ่มน้ำสาขาคลองปะเหลียน จังหวัดตรัง
34 04110422 การมีส่วนร่วมในระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำบ้านเอียก ตำบลสะลวง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
35 04111238 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็ม โดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
36 04190102 กระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งเพื่อเพิ่มปริมาณปูม้าในอ่าวพุมเรียง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
37 04190259 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก
38 04190260 การพัฒนาใช้ไบรโอซัวเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่ เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางปะกง
39 04190667 การมีส่วนร่วมในการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำของเกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลเขาหินซ้อนและตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
40 04191835 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์พืชอาหาร เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ณ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
41 04191882 การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการป้องกันไฟป่าในบริเวณโคกภูตากา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
42 05110437 การศึกษาการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากพืชทานตะวันโดยตรง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงบูรณาการในพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
43 06010599 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ บางพระ ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
44 06190244 การศึกษาแรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
45 07000319 การพัฒนากฎหมายในส่วนของการมีส่วนร่วมขององค์การพัฒนาเอกชนในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
46 07110015 การมีส่วนร่วมในคดีอาญาของประชาชน
47 07190085 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการป่าชุมชนตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
48 07190108 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
49 08000503 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
50 08000802 การมีส่วนร่วมของสหภาพแรงงานในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
51 08000803 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
52 08005448 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
53 08008025 การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาชุมชน แบบพึ่งตนเองในภาคใต้
54 08008092 การมีส่วนร่วมของเยาวชนและการกำหนดนโยบายของรัฐ
55 08008659 การมีส่วนร่วมของกลุ่มประชาคม ในการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของสงขลา
56 08190051 การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการอนุรักษ์ถ้ำเขาหลวงจังหวัดเพชรบุรี
57 08190071 ธรรมาภิบาล (Good Governance) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
58 08190163 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง : ศึกษาเปรียบเทียบเทศบาลเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี กับเทศบาลเมืองพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
59 08190187 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2552
60 08190235 รูปแบบการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน ของหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อรองรับแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในการสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณ เพื่อพัฒนาจัง
61 08190244 การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ
62 09000873 การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
63 09110102 การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัดอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
64 09120050 การพัฒนารูปแบบมาตรการเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมในระดับลุ่มน้ำ กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่
65 09190268 การมีส่วนร่วมและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
66 09190510 การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวป่าชายเลนเชิงนิเวศและการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนในบริเวณพระเจดีย์กลางน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
67 09190546 กระบวนการพัฒนาและจัดการการตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน 5 จังหวัดภาคใต้ : ผ่านกระบวนการเรียนรู้ การเชื่อมโยง และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
68 09190568 การพัฒนาตลาดกกยางให้เป็นตลาดชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
69 10000024 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรม เพื่อพัฒนาชนบท
70 10000164 การมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการพัฒนาชนบท การศึกษา เฉพาะกรณีโครงการพัฒนาชนบท ต. คูเต่า อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
71 10000175 การมีส่วนร่วมของสตรี ในการพัฒนาชนบท
72 10000599 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
73 10000754 การมีส่วนร่วมของชาวเขาเผ่าม้งบ้านดอยปุยช่างเคี่ยน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
74 10000763 การมีส่วนร่วมของชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม ในการป้องกันโรคเอดส์ในบ้านเสมา ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
75 10000808 การดูแลรักษาป่า และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
76 10000844 การมีส่วนร่วมของตัวแทนชุมชนเขตเมืองในการเผยแพร่ความรู้โรคเอดส์
77 10000858 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการให้การดูแลให้บริการและกิจกรรมต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ
78 10000896 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเลย
79 10000937 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต่อเนื่องของการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ : กรณีศึกษากิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
80 10000959 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในโครงการประชาร่วมใจกำจัดโรคเรื้อนถวายเป็นพระราชกุศลทรงครองราชย์ ครบ 50 ปี : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดในความรับผิดชอบของสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 1
81 10001007 การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของพ่อบ้านม้ง ในงานวางแผนครอบครัวและดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
82 10001034 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้านในการพัฒนาหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอจตุรพักตรพิมาณ จังหวัดร้อยเอ็ด
83 10001077 การมีส่วนร่วมของอาสาพัฒนาชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
84 10001084 การมีส่วนร่วมในกาาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
85 10001088 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของแม่บ้านเกษตรกรเขตพื้นที่ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
86 10001114 การมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้านด้าย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
87 10001234 การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
88 10001260 การวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันสารเสพติดในจังหวัดอำนาจเจริญ
89 10001271 การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของพ่อบ้านม้ง ในงานวางแผนครอบครัวและดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
90 10001319 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาบ้านโป่งร้อน ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
91 10001342 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ประสบอุทกภัย : กรณีศึกษา บ้านต๊ำดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
92 10001401 การมีส่วนร่วมในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครปฐม
93 10001441 โครงการธรรมาภิบาล (Good Governmance) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Purticipation) ในกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม
94 10001465 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคอุจจาระร่วม ในชุมชนบ้องตี้ จังหวัดกาญจนบุรี
95 10001474 รายงานการประเมินผล เรื่อง การประเมินศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเลปโตสไปโรซิส ระดับตำบล
96 10001484 การศึกษาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเขตเมือง : การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ควรพิจารณา
97 10001543 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ที่ ส.ล. 8 (หนองแม่นา) จังหวัดเพชรบูรณ์
98 10001551 การมีส่วนร่วมของกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการดำเนินงาน กองทุนหมู่บ้านอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
99 10001554 การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาบ้าในประเทศไทย
100 10001555 การมีส่วนร่วมของกรรมการกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจำหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
 หน้า ถึง 4
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 336 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th