ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 499 รายการ จาก " กรุงเทพมหานคร " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
401 12190316 ตัวแปรที่สัมพันธ์กับเงินออมของครอบครัวข้าราชการครูที่สอนระดับช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล
402 12190408 มูลเหตุในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาลที่ได้รับรางวัลพระราชทานของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
403 12190573 การเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติต่อการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
404 12190868 สภาพการสอนวิชาพลศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูพลศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
405 12190870 ความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างพลังอำนาจให้ครูและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกับภาวะผู้นำคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร
406 12190885 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร
407 12190990 การศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร
408 12191051 การปฏิบัติตามค่านิยมพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร
409 12191055 โครงการนำร่องศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาโรคอ้วน ในเขตกรุงเทพมหานคร
410 12191088 การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษ กรุงเทพมหานคร
411 12191101 รูปแบบการเผชิญปัญหาของนักเรียนวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
412 12191131 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
413 12191141 ความพึงพอใจต่อการจัดการสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการในช่วงเวลาว่างจากการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
414 12191147 ความรู้และทัศนะของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ
415 12191158 ปัญหาการสอนแบบโครงงานของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร
416 150020400000001 ระดับพัฒนาการของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 และปัญหาทางการเรียนของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านครัววิทยา ชุมชนบ้านครัว เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
417 150020400000008 ความชุกของปัจจัยเสี่ยของโรคทางหัวใจ และหลอดเลือดในเด็กมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
418 150020400000011 ความชุกของภาวะโภชนาการผิดปกติและระดับสติปัญญาของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านครัววิทยา ชุมชนบ้านครัว เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
419 150020400000130 การศึกษาอุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อปรสิตในลำไส้ โดยเน้น Giardia duodenalis ในชุมชนซอยสวนเงิน พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
420 150070500000133 การสำรวจเชื่อไวรัสไข้หวัดนกในผลิตภัณฑ์ไก่และเป็ดในเขตกรุงเทพมหานคร
421 150170800000013 การศึกษาองค์ประกอบธาตุในฝุ่นละอองอากาศแหล่งกำเนิดและแนวโน้มมลภาวะทางอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
422 150212300000005 การวิจัย " การยกฐานะศาลแขวงในกรุงเทพมหานครเป็นศาลจังหวัด
423 150212700000004 การประเมินความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพอนามัยที่เกิดจากการได้รับมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร
424 152130800000006 ประสิทธิผลของโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายต่อสมรรถภาพทางกายและการรับรู้ภาวะสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
425 152130800000008 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัวพฤติกรรมการดูแลตนเองและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
426 152130800000013 ปัจจัยส่วนบุคคล ความเครียด และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
427 152130800000018 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความผาสุกของครอบครัว พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่เด็กวัยก่อนเรียนกับภาวะสุขภาพของเด็กวัยก่อนเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนแออัด เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
428 152130800000026 การศึกษาความสามารถและเจตคติต่อการวินิจฉัยทางการพยาบาลตามรูปแบบของ NANDA ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
429 152130800000031 ผลของการใช้โปรแกรมฝึกอบรมต่อสมรรถนะด้านการพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
430 152170600000003 การทรุดตัวของแผ่นดินบริเวณกรุงเทพมหานครโดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล INSAR
431 152180300000026 สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (สพท.กทม.เขต 2)
432 152190500000036 การศึกษาสถานการณ์ของการติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์และประสิทธิผลของโครงการยาต้านไวรัสเอชไอวีในกรุงเทพมหานครโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
433 152212200000001 ศึกษาผลกระทบจากระบบโครงข่ายท่อก๊าซธรรมชาติในเมือง (City Gas) ภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
434 229431 ความรู้ความเข้าใจของผู้ให้บริการร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
435 237430 แนวทางการจัดพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ภายในพื้นที่สาธารณะ กรุงเทพมหานคร : พื้นที่เพื่อการสัญจรทางเท้าสำหรับคนพิการกรณีศึกษา พื้นที่หัวลำโพง
436 350180401001036 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมดื่มสุราและความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มหญิงขายบริการในกรุงเทพมหานคร
437 350180401001062 การจัดทำมาตรฐานด้านผังเมืองของกรุงเทพมหานคร
438 350180401001353 การติดตามการดำเนินงานของจังหวัดนำร่องเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาคเกษตรและกรุงเทพมหานคร
439 350180401001399 สารานุกรมถนนในกรุงเทพมหานคร : เขตบางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ธนบุรี และคลองสาน
440 350180401001452 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายในประเทศไทย : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร
441 350180401002664 การวิจัยวิธีการตรวจสอบการปนเปื้อนจากไขมันหมูและเนื้อหมูในอาหารจากร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร
442 350180401006149 การพัฒนาบุคลากรสายวิศวกรรมต่อความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมแม่พิมพ์โลหะที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
443 350180401010210 โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในประชากร 6 กลุ่มเป้าหมายพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2550
444 350180401010213 โครงการประเมินผลโครงการบริการผู้ป่วยหลอดเลือดสมองระยะแรกในชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
445 350180401016038 การสำรวจและศึกษาวิจัยเรื่อง การเกษตรในพื้นที่ทำการเกษตรของกรุงเทพมหานคร 27 เขต
446 350180401018017 การวางแผนพัฒนาพื้นที่โล่งในกรุงเทพมหานคร
447 350180401018037 การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาองค์ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
448 350180401018112 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสมดุลระหว่างแหล่งงานและที่พักอาศัยสำหรับชุมชนเมืองในฐานะกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการที่ดินในเมืองและการเดินทางสู่แหล่งงาน : กรณีศึกษาเขตชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
449 350180401018114 การประเมินระบบโครงข่ายขนส่งมวลชนเพื่อการเชื่อมโยงกิจกรรมในเมืองใหญ่และผลกระทบต่อรูปแบบการขยายตัวของเมืองในอนาคต : กรณีศึกษาโครงข่ายขนส่งมวลชนระบบราง(URMAP)ในกรุงเทพมหานคร
450 350180401019004 ศึกษาและวิจัยระบบการจัดการมูลฝอยชุมชนของกรุงเทพมหานคร
451 350180401020124 การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2550
452 350180401023029 คุณภาพชีวิตคนไทยวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
453 350180402009009 การวิจัยเพื่อพัฒนาเครือข่ายข้อมูลบุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น:กรณีศึกษาชุมชนเขตธนบุรี คลองลาน กรุงเทพมหานคร
454 350180402014043 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ความรู้ ความตระหนัก และทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
455 350180402033050 คุณลักษณะของบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ตามลักษณะของผู้ประกอบการกรณีศึกษาเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
456 350180402033053 ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการในตลาดสดของ กรุงเทพมหานคร
457 350180402033093 พฤติกรรมการบริโภคข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
458 350180402033106 การศึกษาและติดตามตรวจลสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษในเขต 42 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปีงบประมาณ 2550
459 350180403006003 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
460 350180403020016 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อการให้บริการข้อมูลด้านภาษีอากรของสำนักงานบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
461 350190212014004 ความต้องการในการศึกษาต่อของพยาบาลวิชาชีพในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
462 350190212015005 ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีมวลกายของนักเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
463 352180401001120 พฤติกรรมการเสพติดเกมออนไลน์ของเยาวชนไทยที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
464 352180401001194 ปัจจัยทางกายจิตและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อภาวะทุพพลภาพอันเนื่องมาจากอาการปวดหลังของพนักงานขายในร้านและพนักงานสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร
465 352180401001427 พฤติกรรมการเสพติดเกมออนไลน์ของเยาวชนไทยที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตค่าเฟ่ในเขตกรุงเทพมหานคร
466 352180401001430 การประเมินการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหย (เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน) ของประชาชนในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร
467 352180401001540 การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพอันเกิดจากการใช้บริการสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
468 352180401004378 โครงการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV และความชุกของการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ด้วยวิธี Respondent Driven Sampling (IDU RDS)
469 352180401006124 การสำรวจคุณลักษณะบริเวณที่ตั้งของชั้นดินในกรุงเทพมหานครและจังหวัดกาญจนบุรีโดยการตรวจวัด Microtremor แบบหลายตำแหน่ง
470 352180401010049 ตัวแบบการดูแลผู้สุงอายุที่ดีของครอบครัวและชุมชนเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร
471 352180401010118 การศึกษาปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ที่พบในเด็กอ้วนซึ่งมีอายุระหว่าง 6-12 ปี ซึ่งเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
472 352180401018006 การเปลียนแปลงและการปรับตัวของเกษตรกรในเขตชานเมือง กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเขตลาดกระบัง
473 352180401018049 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานแบบชุมชนมีส่วนร่วมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
474 352180401018052 แนวความคิดในการจัดวางองค์ประกอบในพื้นที่เพื่อลดการใช้พลังงงานโดยวิธีธรรมชาติ กรณีศึกษา ทีพักอาศัยประเภทบ้านเดี่่ยวขนาดพื่นที่ดินไม่เกิน 100 ตารางวา ในเขตชานเมืองตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
475 352180401018076 อิทธิพลของรูปแบบเมืองที่มีผลต่อรถขนส่งสาธารณะนอกระบบและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในเมืองขนาดใหญ่ : กรศึกษา หาดใหญ่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร
476 352180401018079 การวิเคราะห์อุปสงค์ของที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครด้วยเทคนิค STATED PREFERENCE
477 352180401018125 การติดตามความเปลียนแปลงเชิงคุณภาพของแหล่งน้ำและดินตะกอนพื่นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร อันเนื่่องมาจากการขยายตัวของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม
478 352180402009020 ปัจจัยที่ผู้ประกอบการเลือกใช้บริการสำนักงานรับทำบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
479 352180402033002 การจัดการสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบ : ชุมชนคลองจวน เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
480 352180403004014 การเปิดรับข่าวสาร การใช้ประโยชน์ความพึงพอใจ ต่อข่าวสารพลังงานทางเลือก ศึกษาเฉพาะกรณี การใช้แก๊สโซฮอล์ เอ็นจีวีไบโอดีเซลของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
481 352180403004016 ทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานครที่มีต่อสื่อรณรงค์เพื่อการงดสูบบุหรี่ ที่ใช้กลยุทธ์การรณรงค์ด้วยความกลัว
482 352180403014072 การศึกษาสื่อประชาสัมพันธ์และการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว "ไหว้พระเก้าวัด" ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
483 450180413010001 มุมมองของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการใช้เวลาว่างในยุควัฒนธรรมทุนนิยม
484 450180413010027 การเปรียบเทียบการใช้ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
485 450180413025003 การรับรู้เรื่องการจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์กับความคาดหวังต่อการจัดเวลาออกอากาศรายการโทรทัศน์ตามความเหมาะสมของเนื้อหาของผู้ปกครองเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
486 450180413025006 ส่วยประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในกรุงเทพมหานคร
487 450180413025012 การศึกษาความปลอดภัยบริเวณจุดกลับรถในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
488 450180413025021 การวิเคราะห์กำลังต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารสูงที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
489 450180413025023 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
490 450180413025026 กลยุทธ์การตลาดบริการสำหรับโรงแรมบูติกในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษากลุ่มหนุ่มเจ้าสำอาง
491 450180413028005 การศึกษาและประเมินผลภายในโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร
492 450180413034011 การศึกษาความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร
493 450180413034016 การศึกษาความสอดคล้องของหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ กับความต้องการของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร
494 450180413036023 ความต้องการต่อองค์ประกอบเว็บไซด์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจบริการประเภทสถาบันการศึกษาของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
495 450180413041012 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าเฮ้าแบรนด์ในเขตกรุงเทพมหานคร
496 450180413042003 ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสปาในกรุงเทพมหานคร
497 450180413042008 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพนักงานโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาวในกรุงเทพมหานคร
498 450180413053003 การสนับสนุนทางสังคม การรับรู้สมรรถนะของตนเองกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น แผนกฝากครรภ์ กรุงเทพมหานคร
499 550001010000030 พัฒนาการระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร : องค์ความรู้และประเด็นการต่อยอด
 หน้า ถึง 5
  แสดงข้อมูลที่ 401 - 499 จากผลการค้นหาทั้งหมด 499 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th