ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 499 รายการ จาก " กรุงเทพมหานคร " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
101 06010825 การศึกษาสิ่งแวดล้อมประเภทศิลปกรรมของวัด 17 แห่ง ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
102 06100236 การศึกษาความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
103 06110076 อิทธิพลของพฤติกรรมการเดินทางต่อมลพิษทางอากาศ : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร
104 06190053 การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบางประการมาใช้ในการประกอบธุรกิจของพนักงานขับรถตู้และรถสองแถวโดยสาร กรุงเทพมหานคร
105 06190055 การศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชนโดยใช้หลักสูตรธรรมศึกษา : กรณีศึกษาอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร
106 06190061 การใช้อิทธิบาท 4 ในการเรียนของนักเรียนวัยรุ่น เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
107 06190079 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
108 06190083 โครงการขนาดใหญ่กับการพัฒนาเมืองในยุคโลกาภิวัฒน์ : กรณี กรุงเทพมหานคร (โลก)
109 06190141 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร
110 06190188 ความต้องการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน ชั้นปีที่ 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่องานบริการแนะแนวและให้การปรึกษา
111 06190189 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์ในการแก้ปัญหา (AQ) เชาวน์อารมณ์ (EQ) จริยธรรมธุรกิจและความเครียดของผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร
112 06190192 การใช้ภาวะผู้นำแนวพุทธของหัวหน้าภาควิชา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
113 06190225 พระพุทธศาสนากับการเสริมสร้างพลังในการดำรงชีวิต และทัศนคติที่เหมาะสมของคนพิการ กรณีคนพิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเรื่อง ศาสนากับคนพิการในประเทศไทย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
114 06190249 การศึกษาปริมาตรที่เหมาะสมในการใช้สอย เพื่อการพักอาศัยขั้นต่ำสุดของอาคารประเภทแฟลต (กรณีศึกษา : โครงการการเคหะฯดินแดง กรุงเทพมหานคร)
115 06190356 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้คำบุพบทภาษาจีนของนักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
116 06190389 โครงการ ผลการใช้วิธีการจัดการภาวะวิกฤตชีวิตด้วยตนเองตามแนวตะวันออกที่มีต่อภาวะวิกฤตชีวิต และความสุขใจของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนในกรุงเทพมหานคร
117 06190443 การใช้งานลิขสิทธิ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยเอกชน กรุงเทพมหานคร
118 07000267 การแก้ไขปัญหาการฝ่าฝืนกฎจราจรของผู้ขับขี่ในกรุงเทพมหานคร
119 07000275 สิทธิของผู้ป่วยตามกฎหมายในทรรศนะของบุคคลากรการแพทย์ และผู้ป่วยในของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
120 07000307 ปัญหาทางกฎหมายในกรณีระยะถอยร่น ความสูง พื้นที่ว่างของอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร
121 07110044 โครงการติดตามและประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน (ม.63) ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร
122 07190114 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
123 08000063 กรุงเทพมหานคร 2545
124 08000278 ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ต่อโครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
125 08000445 การซื้อขายเสียงและแรงจูงใจในการไปใช้สิทธิ เลือกตั้งของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร : วันที่ 2 กรกฎาคม 2538
126 08000486 ทัศนคติทางการเมืองของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
127 08000524 การสำรวจความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนอายุ 18-19 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร
128 08000554 การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสิทธิ์-ขายเสียงการเลือกตั้งของเยาวชนไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร การเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 2 กรกรฎาคม 2538
129 08000593 ผังเมืองกับการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
130 08000640 ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานครต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 : ศึกษาเฉพาะเขตบางกะปิ
131 08000767 การประเมินนโยบายการบริหารงานจราจรและการขนส่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
132 08005156 โครงการสำรวจความต้องการด้านบริการไปรษณีย์โทรเลขของภาคธุรกิจเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
133 08005318 การประเมินนโยบายการบริหารงานจราจรและการขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร
134 08190069 ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของข้าราชการพลเรือนเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ : กรณีศึกษาข้าราชการพลเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร
135 08190109 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
136 08190160 คุณลักษณะของบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ตามทัศนะของผู้ประกอบการ กรณีศึกษาเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
137 08190190 การส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ เพื่อการพัฒนาไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงานที่ยั่งยืนของบุคลากรเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร
138 08190194 การประเมินผลเบื้องต้นมาตรฐานความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐในกรุงเทพมหานคร
139 09000006 การผลิตและการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ : ไม้กระถางในเขต กรุงเทพมหานคร
140 09000033 สิทธิในการอุปโภคบริโภคของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
141 09000062 สภาพการณ์ปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการสถานที่ทำงาน และแผนงานในอนาคตของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
142 09000095 การวิเคราะห์อุปสงค์และทัศนคติการบริโภคน้ำมันพืช ของครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร
143 09000155 ศึกษาปัจจัยพื้นฐานในการเลือกซื้อสินค้าของแม่บ้าน ที่เป็นข้าราชการในเขตกรุงเทพมหานคร
144 09000157 ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมไทยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
145 09000205 การขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร
146 09000415 การเดินทางของบุคลากรจุฬาฯ กับการจัดสวัสดิการพาหนะ ที่มีผลต่อการลดปัญหาจราจร ในเขตกรุงเทพมหานคร
147 09000431 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานนอกระบบในชุมชนแออัดกับระบบเศรษฐกิจเมือง ; ศึกษาเฉพาะกรณีอาชีพเก็บและ รับซื้อของเก่า ในเขตกรุงเทพมหานคร
148 09000462 คุณภาพและการบริโภคกระดาษชำระในครอบครัว กรุงเทพมหานคร
149 09000592 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มผลผลิตน้ำนมของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม ในกรุงเทพมหานคร
150 09000599 การแข่งขันของร้านขายของชำกับร้านสะดวกซื้อประเภทบริการตลอด 24 ชั่วโมง : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
151 09000619 พฤติกรรมการบริโภคเนื้อโคในเขตกรุงเทพมหานคร
152 09000627 อุปสงค์สำหรับผลิตภัณฑ์โครงการหลวงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
153 09000690 ทัศนคติในการเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของผู้หญิงทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
154 09000787 ปัจจัยการซื้อซ้ำ (Repeat Purchase Factors) ในฐานะตัวบ่งชี้ (Indicator) ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าประเภทอาหารกรณีศึกษาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
155 09000809 พฤติกรรมการบริโภคกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋อง ในเขตกรุงเทพมหานคร
156 09001032 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมของนักธุรกิจในทัศนะของผู้ประกอบการและพนักงาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
157 09001085 รายรับรายจ่ายของวัดไทย ในกรุงเทพมหานคร
158 09001121 การสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยของข้าราขการ ลูกจ้างประจำและพนักงานรัฐวิสาหกิจในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : กรณีศึกษาตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม
159 09001148 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าของโรงแรม ในเขตกรุงเทพมหานคร
160 09001151 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเนื้อหมูของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
161 09001240 ความคาดหวังของประชาชนต่อโครงการบ้านเอื้ออาทร การเคหะแห่งชาติศึกษากรณี พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมาณฑล
162 09001262 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการเงินและกลยุทธ์การบริหารการเงิน ในทรรศนะของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร
163 09001294 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
164 09005690 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2535
165 09005791 การวิเคราะห์ความต้องการที่อยู่อาศัยของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
166 09005840 การวิเคราะห์อุปสงค์และพฤติกรรมการใช้น้ำในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเฉพาะที่อยู่อาศัย
167 09005933 ค่านิยมในการเลือกอาชีพของนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ สถาบันราชภัฏในกรุงเทพมหานคร
168 09006707 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการและความพอใจของลูกค้า : กรณีศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่ซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
169 09007234 การวิเคราะห์สถานภาพและการพัฒนากลยุทธ์การบริหารด้านการตลาดของมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร
170 09008306 พฤติกรรมการบริโภคอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับ ประทานในเขตกรุงเทพมหานคร
171 09120149 การวิเคราะห์อุปสงค์ของที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครด้วยเทคนิค Stated Preference.
172 09190017 การประเมินต้นทุนและผลประโยชน์สำหรับสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาสวนธนบุรีรมย์
173 09190018 การศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระของประชาชนในชุมชนบางบัว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
174 09190045 ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
175 09190064 ความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลังของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร
176 09190092 ลักษณะการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ยางปูพื้นรถยนต์และความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทย : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร
177 09190107 รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของกลุ่มวัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร
178 09190114 ลักษณะประชากรศาสตร์ ปัจจัยทางการตลาดและจิตวิทยาที่มีผลต่อการซื้อหนังสือเสริมความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
179 09190127 ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ก๊าซ NGV ของผู้ใช้รถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่งในเขตกรุงเทพมหานคร
180 09190135 ความน่าจะเป็นของเอกชนในการจัดสรรที่อยู่อาศัยราคาถูกให้แก่คนยากจนในเมือง กรณีศึกษาในกรุงเทพมหานคร
181 09190162 การเปรียบเทียบการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจขนาดย่อมกับธุรกิจขนาดใหญ่ : ศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
182 09190173 ลักษณะการประกอบการที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของธุรกิจขนาดย่อม ตามแนวคิด Balanced Scorecard : กรณีร้านค้าปลีกสินค้าเครื่องในบ้านในกรุงเทพมหานคร
183 09190181 ตัวแปรที่สัมพันธ์กับเงินออมของครอบครัวข้าราชการครูที่สอนระดับช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล
184 09190189 ปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมการบริโภคเดย์ สปา และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการประกอบการเดย์ สปา ในเขตกรุงเทพมหานคร
185 09190197 การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานนอกระบบ ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้าง และผู้ค้าขายตลาดนัด ในเขตกรุงเทพมหานคร
186 09190229 ปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมการบริโภคกุ้งก้ามกราม ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
187 09190259 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสมัครสมาชิก ฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
188 09190317 การยอมรับของผู้บริโภคต่อน้ำประปาดื่มได้ในกรุงเทพมหานคร
189 09190335 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อยาที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม ในกรุงเทพมหานคร
190 09190375 ส่วนประสมตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร
191 09190377 ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภค ในการเลือกใช้บริการร้านค้าทองรูปพรรณในเขตกรุงเทพมหานคร
192 09190379 การพัฒนาการให้บริการของสำนักงานบัญชีต่อผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร
193 09190432 การศึกษาทัศนคติของพนักงานไทยที่มีต่อบรรษัทข้ามชาติจากเยอรมันในประเทศไทย กรณีศึกษาบริษัทข้ามชาติจากประเทศเยอรมันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
194 09190448 การจัดการการเงินส่วนบุคคล : กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
195 09190462 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร
196 09190465 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
197 09190470 แนวทางการจัดการตลาดบริการสำหรับโรงแรมบูติกในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษากลุ่มหนุ่มเจ้าสำอาง
198 09190472 การพัฒนาบุคลากรสายวิศวกรรมต่อความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมแม่พิมพ์โลหะ ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
199 09190476 ปัจจัยทางการตลาด สิ่งแวดล้อมทางสังคม และทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการซื้อหนังสือแนวคิดเศรษฐกิจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
200 09190490 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร : กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
 หน้า ถึง 5
  แสดงข้อมูลที่ 101 - 200 จากผลการค้นหาทั้งหมด 499 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th