ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 499 รายการ จาก " กรุงเทพมหานคร " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000206 การศึกษาผลกระทบจากปัญหาจราจร และแนวทางแก้ไขในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2 01000207 แบบจำลองวิเคราะห์การเลือกใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร
3 01000363 การวิเคราะห์การถดถอยข้อมูลการออมของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 01000409 โครงการพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
5 01000445 การศึกษาสภาพเมืองและการประมาณหาอุณหภูมิพื้นผิว ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยเทคนิคการสำรวจจากระยะไกล
6 01000454 การใช้ข้อมูลการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
7 01000470 การศึกษาการดำเนินการจัดการน้ำเสียในชุมชนแออัด ในเขตกรุงเทพมหานคร
8 01000471 การบำบัด/ใช้ประโยชน์วัตถุพลอยได้จากการบำบัดน้ำปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร
9 01000500 การศึกษาผลของพื้นที่สีเขียวที่มีต่อการลดอุณหภูมิอากาศในกรุงเทพมหานคร
10 01000504 การศึกษาสถานภาพของระบบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ของสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
11 01000540 การพัฒนารูปแบบการลดและการคัดแยกมูลฝอยที่เหมาะสมสำหรับชุมชนในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
12 01005729 การศึกษาหาสัดส่วนของแหล่งกำเนิดฝุ่นขนาด 10 และ 2.5 ไมครอน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
13 01005788 การวิเคราะห์คดียาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
14 01110004 การพัฒนารูปแบบการจัดการมูลฝอยชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร
15 01190039 ศึกษารูปแบบการดูแล ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยชุมชนในกรุงเทพมหานคร
16 01190213 มลพิษทางเสียงและสมรรถภาพการได้ยินของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางเสียง บริเวณริมทางการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
17 01190237 การศึกษาความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อ่อนนิ่มที่ใช้บรรจุอาหารตามท้องถนนในกรุงเทพมหานคร
18 01190243 การหาขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
19 01190395 การคาดหมายการเกิดฝนบริเวณกรุงเทพมหานครจากดรรชนีเสถียรภาพของอากาศ ด้วยระบบโครงข่ายใยประสาทเทียม
20 02000041 การศึกษาอายุของฟันที่กำลังเจริญเติบโตของเด็กไทยในกรุงเทพมหานคร
21 02000054 อัตราการป่วยด้วยเชื้อ Cytomegalovirus ในหญิงโสเภณีในกรุงเทพมหานคร
22 02000113 การศึกษาอิทธิพลทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีต่อความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมของประชาชนที่มารับบริการทันตกรรมในกรุงเทพมหานคร
23 02000145 ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งเต้านม กรุงเทพมหานคร
24 02000301 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการให้การพยาบาลต่อเนื่องของพยาบาลเยี่ยมบ้านสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
25 02000355 อัตราการติดเชื้อด้วย Hantaan Virus ของหนูที่อยู่ในสลัมในเขตกรุงเทพมหานคร
26 02000364 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างครอบครัวแรงสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
27 02000365 การศึกษาวิธีการเลี้ยงดูเด็กทารกของมารดาในชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร
28 02000499 ศึกษาสภาวะสุขภาพของคนงานก่อสร้างสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
29 02000718 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้เรื่องโรคเอดส์และการใช้ถุงยางอนามัย ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
30 02000745 ระบาดวิทยาและพฤติกรรมอนามัยของการติดเชื้อไกอาร์เดีย แลมเบลียในเด็กที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท กรุงเทพมหานคร
31 02000808 ความคาดหวังของแพทย์และพยาบาลต่อบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
32 02001045 การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพสายตา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพสายตา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
33 02001160 การปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในก๋วยเตี๋ยวพร้อมบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
34 02001246 การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง ต่อการติดเชื้อเอสไอวีในประชากร 7 กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2546
35 02001349 การคาดประมาณจำนวนผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
36 02005909 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานสภาวะการทำงานกับภาวะสุขภาพของคนงานในโรงสีข้าว : เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
37 02006815 ผลกระทบของการเพิ่มรายได้ของสตรีต่อภาวะสุขภาพและค่าใช้จ่ายอาหารในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
38 02006844 การศึกษาระดับแอนติบอดีไตเตอร์ต่อเชื้อริกเก็ตเซียของประชากรปกติในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีอินไดเรคอิมมูโนเปอร์ออกซิเดส
39 02020539 ศึกษาการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซากในกรุงเทพมหานคร
40 02020592 การทดสอบระยะที่ 3 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนทดลองเอดส์แวกซ์ บี/อี ในประชากรที่ติดยาเสพติดชนิดเข้าเส้นในกรุงเทพมหานคร
41 02021878 การหาค่าเฉลี่ยและปัจจัยที่มีผลต่อความหนาแน่นของมวลกระดูกในเด็กวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร
42 02023751 สุขวิทยาทางการเจริญพันธุ์ของนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
43 02110303 การใช้ดัชนีทางชีวภาพและอาการแสดง เพื่อประเมินการสัมผัสสารตัวทำละลายอินทรีย์ในกลุ่มของ Aromatic Hydrocarbons ของกลุ่มช่างไม้ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (ศึกษาเปรียบเทียบที่เรือนจำของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม)
44 02190009 สื่อการศึกษาสำเร็จรูปเรื่อง การดูแลตนเองและครอบครัวกรณีการเจ็บป่วยของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
45 02190133 การประเมินการรับสัมผัสสาร MTBE ที่มีผลต่อสุขภาพของตำรวจจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
46 02190187 การศึกษาการรับรู้ตนเองและทัศนคติของสาธารณชนในกรุงเทพมหานครต่อการเจ็บป่วยทางจิตปี 2548
47 02190627 การใช้ดัชนีทางชีวภาพและอาการแสดงเพื่อประเมินการสัมผัสสารตัวทำละลายอินทรีย์ในกลุ่มของ Aromatic Hydrocarbons ของกลุ่มช่างไม้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ศึกษาเปรียบเทียบที่เรือนจำของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม)
48 02190906 การประเมินการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหย (เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลิน) ของประชาชนในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ชุมชนแออัดคลองเตย
49 03000304 การศึกษาโพลิไซคลิกอะโรมาติคไฮโดรคาร์บอนจากอนุภาคไอเสียรถยนต์ที่อยู่ในอากาศในกรุงเทพมหานคร
50 03005428 ศึกษาวิจัยปริมาณและประสิทธิภาพในการป้องกันแดดของ สารกันแดดที่มีจำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร
51 04001165 ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของนมยูเอชที ในเขตกรุงเทพมหานคร
52 04003949 การสำรวจชนิดและความหนาแน่นของพรรณพืช บริเวณที่มีมลสารทางอากาศสูงในกรุงเทพมหานคร
53 04010184 การวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารและวัตถุเจือปน ในแหนมปลา ในบริเวณกรุงเทพมหานคร
54 04022085 การปรับปรุงดินกระจายตัวด้วยเถ้าจากเตาเผาขยะของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ก่อสร้างเขื่อนดิน
55 04056112 ลักษณะโครงสร้างภายในและภายนอกของใบพืชในเขตพื้นที่ที่มีมลภาวะในกรุงเทพมหานคร
56 04056113 ลักษณะเรือนพุ่มของพืชในบริเวณที่มีภาวะทางอากาศในกรุงเทพมหานคร
57 04063404 การใช้เถ้าแกลบดำจากโรงไฟฟ้าพลังแกลบ และตะกอนดิน จากกระบวนการปรับคุณภาพน้ำ ในการบำบัดน้ำทิ้งชุมชนของกรุงเทพมหานคร
58 04065687 วิวัฒนาการลานโล่งในกรุงเทพมหานคร
59 04094691 การตรวจหาเชื้อ Campylobacter sp. จากเนื้อไก่สด และเนื้อไก่แช่แข็งจากตลาดสดและซุปเปอร์มาเก็ตต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร
60 04191304 การวิจัยสถานการณ์ความเสี่ยงของอาหารพร้อมบริโภคยอดนิยม กรณีกรุงเทพมหานคร
61 04191990 การศึกษากำลังการผลิตด้านชีววิทยาในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติ บริเวณบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
62 04192481 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
63 05000024 การแสวงหาพลังงานทดแทนสำหรับการขนส่งในกรุงเทพมหานคร
64 05000171 ผังเมืองกับการจราจรในกรุงเทพมหานคร
65 05000623 การสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานสำหรับสำนักงานธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในกรุงเทพมหานคร
66 05005001 การศึกษาเปรียบเทียบวัดจีนในกรุงเทพมหานคร
67 05011513 การพัฒนาแบบจำลองพฤติกรรมการเลือกใช้ระบบขนส่งมวลชนรอง สำหรับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร
68 05011593 การรับรู้และการตัดสินใจของผู้ขับขี่ต่อข้อมูลข่าวสารในระบบแผ่นป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ (Variable Message Sign) ในกรุงเทพมหานคร
69 05100430 การได้รับสารอินทรีย์ระเหยทางอากาศของบุคลากร ที่ทำงานในอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานคร
70 05100623 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
71 05120351 อิทธิพลของรูปแบบเมืองที่มีผลต่อรถขนส่งสาธารณะนอกระบบ และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในเมืองขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา หาดใหญ่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร
72 05190017 การศึกษาการเกิดและการสิ้นสุดการเดินทางของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร
73 05190043 โครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย (ระยะที่ 1) โครงการย่อยที่ 4 การประเมินระดับความต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารในกรุงเทพมหานครและศึกษาหาวิธีปรับปรุงอาคารที่อ่อนแอให้มีความต้านทานแผ่นดินไหวในระดับที่เหมาะสม
74 05190044 โครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย (ระยะที่ 1) โครงการย่อยที่ 3 การตรวจวัดและศึกษาคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ (Dynamic Properties) ของอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
75 05190219 การรับรู้และการตัดสินใจของผู้ขับขี่ต่อข้อมูลข่าวสารในระบบแผ่นป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานคร
76 05190276 การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องต้นแบบระบบบำบัดไอระเหยเบนซีนและโทลูอีน โดยใช้ถ่านกัมมันต์จากเศษไม้จากสถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑ์ไม้ในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
77 05190332 การศึกษาความปลอดภัยบริเวณจุดกลับรถในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง
78 05190342 การประเมินความสามารถในการต้านทานแผ่นดินไหวของระบบโครงสร้างอาคาร ซึ่งประกอบด้วยเสาและพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน ที่ออกแบบเพื่อรับน้ำหนักบรรทุกในแนวดิ่งเป็นหลัก ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
79 05190922 เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคด้านปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรมหล่อโลหะ ขนาดย่อมและขนาดกลาง ในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันตก
80 05191074 การคำนวณค่าภาระการทำความเย็น โดยใช้วิธีอนุกรมเวลาของการแผ่รังสี กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
81 06000141 พฤติกรรมที่มีต่อเพลงยาเสพติด ในเขตกรุงเทพมหานคร
82 06000156 ความเข้าใจวิถีชีวิตและแนวคิดของชาวญี่ปุ่น จากการเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยใน กรุงเทพมหานคร
83 06000158 ทัศนคติที่มีต่อเพลงยาเสพติด ในเขตกรุงเทพมหานคร
84 06000188 การศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย กรุงเทพมหานคร
85 06000259 ข้อเท็จจริงและทัศนคติของผู้สูงอายุ และคนหนุ่มสาวในกรุงเทพมหานคร ต่อบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ
86 06000266 การศึกษาคุณลักษณะของครูแนะแนว และปัญหาการจัดบริการ แนะแนวในทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูแนะแนว โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
87 06000274 การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครและ เขตปริมณฑล เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน- คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
88 06000280 พระอารามหลวงในชุมชนเมืองของไทย : วันโพธิ์, กรุงเทพมหานคร
89 06000299 ความพึงพอใจในการทำงานและความเครียดของคนในกรุงเทพมหานคร
90 06000404 การหน้าที่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงของสถาบันศาสนาในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาศาสนาพุทธ (วัดราชาธิวาสวิหาร)
91 06000408 การหน้าที่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงของสถาบันศาสนาในกรุงเทพมหานคร : การศึกษาเปรียบเทียบศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดูและสิกข์ (ศึกษากรณีศาสนาพุทธ-วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร)
92 06000409 การหน้าที่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงของสถาบันศาสนาในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเปรียบเทียบศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดูและสิกข์ (ศึกษากรณีศาสนาอิสลาม)
93 06000410 การหน้าที่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงของสถาบันศาสนาในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเปรียบเทียบศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดูและสิกข์ (ศึกษากรณีศาสนาพุทธมหายาน-วัดมังกรกมลาวาส)
94 06000468 การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาวันหยุดของคนหูหนวกในกรุงเทพมหานคร
95 06000553 การศึกษาเรื่องรูปแบบและวิธีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร
96 06005805 อัตลักษณ์ของชาวคลองภูมิ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
97 06008008 ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดบริการสถาน รับเลี้ยงเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร : ความต้องการรูปแบบและคุณภาพ
98 06008473 การศึกษาบทบาทขององค์กรทางสังคมในการเสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมตามแบบวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยให้แก่ เด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
99 06008862 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารพร้อมปรุงในเขตกรุงเทพมหานคร
100 06008973 มโนภาพที่คลาดเคลื่อนทางฟิสิกส์ในวิชาแสงที่ได้จากการพิจารณาคำตอบอย่างเดียวกับวิธีที่พิจารณาทั้งคำตอบและเหตุผลของนักเรียนโปรแกรมวิทยาศาสตร์ในเขต กรุงเทพมหานคร กลุ่มโรงเรียนที่ 5
 หน้า ถึง 5
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 499 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th