ค้นหา

 ผลการค้นหาทั้งหมด 305 รายการ จาก " กระบวน " ในหมวด งานวิจัย จากข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 114,532 รายการ
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01190178 การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิกแฟร์โรอิเล็กทริก โดยอาศัยสารประกอบออกไซด์ของโลหะทรานสิชันและแรเอิร์ธ
2 01190310 การนำโคลนปูนจากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษมาใช้แทนทรายในการผลิตคอนกรีตมวลเบา
3 01190353 การอนุรักษ์พลังงานและวิเคราะห์พลังงานความร้อนเตาคิวโปลา (Cupola Furnace) เตาอบ (Annealing Furnace) และเตาชุบ (Galvanizing Furnace) จากกระบวนการผลิตโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้ง อินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
4 01190357 โครงการพัฒนากระบวนการผลิตปลาแห้งอนามัยด้วยระบบพลังงานทดแทน
5 02020441 การพัฒนากระบวนการผลิตไฮดรอกซีแอปาไทต์ จากกระดูกวัว/ควาย ระยะที่ 1
6 02026714 รูปแบบการลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคเบาหวานในนักเรียนประถมศึกษา ด้วยกระบวนการสร้างพลังอำนาจผู้ปกครอง และครู
7 03000618 การปรับปรุงสมบัติเคมีของยิปซัมพลอยได้จากกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อใช้งานด้านเกษตรกรรม
8 03000735 ศึกษาผลของสมบัติทางเคมีกายภาพของข้าวเหนียวและตัวแปรของกระบวนการผลิตต่อคุณภาพของขนมข้าวแต๋น
9 03110194 กระบวนการสร้างองค์ความรู้การย้อมสีผ้าทอจากวัสดุธรรมชาติโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรบ้านน้ำใสใต้ ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
10 03190200 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง กระบวนการผลิต และคุณสมบัติของวัสดุผสม AI-AIMgB14
11 03190223 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษจากปอสา
12 03190359 การพัฒนากระบวนการสังเคราะห์และตัวเร่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์
13 03190419 การพัฒนากระบวนการสังเคราะห์ผงซิลิกาและอะลูมินาจากดินขาวแหล่งลำปาง เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก
14 03190433 การใช้เศษยางจากกระบวนการผลิตลูกเทนนิสเป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ
15 03190476 ผลของกระบวนการผลิตต่อความคงตัวของแคปซูลสมุนไพร
16 03190481 การศึกษากระบวนการเกิดปฏิกิริยาของปฏิกิริยาระหว่าง ethylamine กับ Ge(100) surface
17 03190512 การพัฒนากระบวนการผลิตมีเทนจากกลีเซอรอล ที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
18 03190513 การผลิตกรดโดโคซาเฮกเซน (ดีเฮชเอ) จากกลีเซอรอลที่เหลือจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล โดยกระบวนการหมักด้วยสาหร่ายขนาดเล็ก
19 03190757 โครงการ การออพติไมเซชันการตั้งตำรับและกระบวนการผลิตเภสัชภัณฑ์ : การศึกษาเชิงทดลองและการพัฒนาแบบจำลอง
20 04000441 บักเตรีในน้ำอ้อย จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายในประเทศไทย
21 04003899 การปรับปรุงกระบวนการผลิต ในโรงงานผลไม้ดอง
22 04003904 การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตกระดาษสา
23 04004763 การผลิตสารปฐมภูมิ และทุติยภูมิบางชนิดในกระบวนการสร้าง และสลายของจุลินทรีย์สารปฏิชีวนะจากเชื้อบาซิลลัสที่แยกได้จากดิน
24 04010373 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษจากปอสา
25 04010475 การพัฒนากระบวนการผลิตนมที่ถูกสุขลักษณะ ตามหลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมของแปรรูปนมพาสเจอร์ไรซ์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
26 04010605 การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารพร้อมบริโภคแช่เยือกแข็ง : การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค
27 04010819 การพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิตพริกดอง
28 04010941 การพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนแบลเลกในถังหนัก
29 04022578 การใช้เอนไซม์ปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหารสัตว์จากขนไก่
30 04060410 โครงการพัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการผลิตวุ้นมะพร้าว
31 04064509 การศึกษากระบวนการผลิตปลากริมไข่เต่ากึ่งสำเร็จรูป
32 04065798 การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือก จากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล (ระยะที่ 2)
33 04067002 การศึกษากระบวนการผลิต และการฟอร์มูเลชั่นเซลล์และผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากแบคทีเรียโปรไบโอติก
34 04080042 การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตน้ำผลไม้ด้วยเอ็นไซม์
35 04082248 การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพไวน์ข้าวของไทย
36 04096216 การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากน้ำเสียของกระบวนการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง
37 04097324 การปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายจากอ้อยและคุณภาพกากน้ำตาล โดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
38 04100246 การพัฒนากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ และการใช้ระบบการจัดการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice GMP) ของกลุ่มผู้ผลิตอาหารพื้นบ้านไร่ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
39 04101276 กระบวนการผลิตข้าวสารขึ้นรูปจากปลายข้าว
40 04101277 กระบวนการผลิตอาหารเช้าธัญพืชจากรำข้าว
41 04101429 การใช้ประโยชน์จากหัวและก้างจากกระบวนการผลิตปลาทูน่ากระป๋อง ในการทำผงโรยข้าวสำเร็จรูป
42 04101623 การประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี : กระบวนการผลิตข้าวสารขึ้นรูปจากปลายข้าว
43 04110828 การพัฒนากระบวนการผลิต และการยืดอายุการเก็บรักษาปลาส้มด้วยไมโครเวฟ
44 04111543 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริก
45 04111550 กระบวนการผลิตผงเต้าหู้และคุณสมบัติของอีมัลชันเจลจากผงเต้าหู้
46 04190082 การพัฒนากระบวนการผลิตสาโทสำหรับอุตสาหกรรม
47 04190150 การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพและปริมาณ ของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือก จากโครงการ Branding Project Thai Product and Grain : กล้วยไข่
48 04190198 การพัฒนากระบวนการผลิตสุราพื้นบ้านบรรจุกระป๋อง
49 04190227 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวนึ่งจากข้าวกล้อง
50 04190505 การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตสุราน้ำตาลสด สำหรับเกษตรกรสวนมะพร้าว
51 04190620 การศึกษากระบวนการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวแดง
52 04190651 โครงการการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดอนุมูลอิสระและกระบวนการสังเคราะห์เอทิลีนในมะละกอที่เกิดอาการสะท้านหนาว
53 04190695 การพัฒนากระบวนการผลิตขนมจีน ด้วยหัวเชื้อ Lactic acid bacteria เพื่ออุตสาหกรรมระดับชุมชน
54 04190720 การประเมินศักยภาพการจัดการ กระบวนการผลิตและคุณภาพของกล้วยตากที่ผลิตในจังหวัดพิษณุโลก
55 04191302 การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวแก้ว : ภายใต้แผนงาน : การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวแก้ว และการจัดการของเสียที่เหลือจากการผลิต
56 04191470 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าพริกไทยและส่วนที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตพริกไทย
57 04191547 การวิจัยและการพัฒนากระบวนการผลิต และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้ออบแห้งปรุงรส
58 04191613 การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการเลือกจากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grain : กล้วยไข่
59 04191614 กระบวนการผลิตกล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 2 เพื่อส่งออก : การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการเลือกจากโครงการ Branding Project : กล้วยไข่
60 04191615 การศึกษาขนาดของต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การให้ปุ๋ย และการไว้หน่อที่เหมาะสม ในการผลิตกล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2 : การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการเลือกจากโครงการ Brading Project : กล้ว
61 04191705 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำขิงผง โดยใช้เครื่องระเหยแบบผสมภายใต้สุญญากาศ
62 04191754 กระบวนการผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารอบแบบใหม่ จากแป้งผสมระหว่างแป้งสาลีและข้าวเหนียว
63 04191795 การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน โดยการหมักแบบกะ แบบกะซ้ำ และแบบต่อเนื่อง
64 04191827 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าว GABA จากกระบวนการผลิตข้าวฮาง
65 04191885 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำขิงผง โดยใช้เครื่องระเหยแบบผสมภายใต้สุญญากาศ
66 04191908 กระบวนการผลิตอาหารเช้าธัญพืชจากรำข้าว
67 04191991 กระบวนการผลิตข้าวสารขึ้นรูปจากปลายข้าว
68 04192099 โครงการการศึกษากระบวนการผลิตและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพพริกป่น
69 04192314 น้ำสัมสายชูหมักจากผลพลอยได้ของกระบวนการผลิตน้ำผักและผลไม้ : กากแครอท
70 04192353 การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากไฮโดรไลเสตของชานอ้อย โดยเชื้อ Clostridium Butyricum.
71 04192475 การปรับปรุงเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ให้เหมาะสม สำหรับกระบวนการผลิตมะม่วงดิบแผ่นอบแห้ง
72 04192478 การนำวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตเสื่อกกเพื่อผลิตกระดาษกกและผลิตภัณฑ์กระดาษกก : การสร้างนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
73 05000295 การปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบขยาดย่อม
74 05000447 การออกแบบกระบวนการผลิตฟรักโทสขั้นโรงงานนำทาง : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง (ฟรักโทส)
75 05000562 การออกแบบกระบวนการผลิตสารสกัดจากสะเดาในระดับอุตสาหกรรม
76 05000771 การศึกษาการแอ่นตัวเนื่องจากแรงเฉือนของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยกระบวนวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
77 05006163 การผลิตสารปฐมภูมิและทุติยภูมิบางชนิดในกระบวนการสร้างและการสลายจุลินทรีย์ : เอนไซม์สลายเซลล์ยีสต์จากมิกโซแบคทีเรีย
78 05006444 การพัฒนากระบวนการผลิตผลไม้อบแห้งตามฤดูกาล ด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดอุตสาหกรรม
79 05007286 การพัฒนากระบวนการสร้างฟิล์มอะลูมิเนียมออกไซด์ เพื่อยกระดับคุณภาพและความสม่ำเสมอ ของคุณภาพอะลูมิเนียมรีดขึ้นรูป
80 05009702 การพัฒนากระบวนการผลิตกล้วยตากแบบต่อเนื่องด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า
81 05009903 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตแยมผักและผลไม้ (ระยะที่ 1)
82 05110275 การศึกษากระบวนการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากฟิล์มเพชรด้วยวิธี CVD
83 05110431 การผลิตไฮโดรเจนจากกลีเซอรอลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ข้างเคียงจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
84 05120508 ผลของกระบวนการผลิตต่อคุณภาพของผงใยอาหารสูงผลิตจากกากมะนาวหลังจากการคั้นน้ำ
85 05190121 การพัฒนากระบวนการผลิตโฟมยางธรรมชาติ
86 05190151 การประเมินความเป็นไปได้ของกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมและทางเศรษฐกิจในการผลิตผลิตภัณฑ์จากของเหลือทิ้ง เหลือใช้จากอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็ง
87 05190174 การวิจัยและพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) สำหรับกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย
88 05190191 การศึกษากระบวนการผลิตขนมปังผสมเนื้อปลานิล
89 05190244 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หน่อไม้บรรจุปี๊บของกลุ่มแม่บ้าน
90 05190247 การปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
91 05190266 การพัฒนาวัสดุนาโนด้วยกลไกซุปปร้าโมเลกุลของอนุพันธ์เบนซอกซาซีนไดเมอร์ : การออกแบบโมเลกุลและกระบวนการสังเคราะห์ บนพื้นฐานความเข้าใจของเครือข่ายพันธะไฮโดรเจนของเบนซอกซาซีนไดเมอร์
92 05190310 กระบวนการผลิตสารฝนหลวงด้วยเครื่องจักรขนาดเล็ก
93 05190573 การออกแบบอุปกรณ์อุ่นอากาศจากไอเสียสำหรับกระบวนการผลิตสปริงแผ่น
94 05190599 ผลของความร้อนและกระบวนการผลิตต่อปัญหาการเกิดลิ่มฝ้าสีน้ำตาล และกลิ่นไม่พึงประสงค์ในผลิตภัณฑ์น้ำกะทิสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง
95 05190652 การผลิตไบโอดีเซลจากสบู่ดำด้วยกระบวนการผลิตแบบสองขั้นตอน
96 05190717 การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเพื่อสังเคราะห์โมโนกลีเซอไรด์ ในถังปฏิกรณ์แบบกะและแบบกึ่งกะ
97 05190758 กระบวนการผลิตอาหารเช้าธัญชาติจากรำข้าว
98 05190846 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์ โดยใช้การออกแบบการทดลองทางสถิติ
99 05190867 การพัฒนากระบวนการผลิตเอธานอลจากวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
100 05190898 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของปลายข้าวต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากกระบวนการผลิตแบบเอ็กซ์ทรูชั่น
 หน้า ถึง 4
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 305 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th