ค้นหา

 การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
รหัส : 01190174
โครงการ : การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมชลประทาน
ขอบเขตการวิจัย : พื้นที่ศึกษาลุ่มน้ำยมตอนล่างบริเวณจังหวัดสุโขทัย (อำเภอเมือง อำเภอศรีสำโรง อำเภอกงไกรลาส) และจังหวัดพิษณุโลก (อำเภอบางระกำ)
วัตถุประสงค์ :
  1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ศึกษาในช่วงปี 2538-2549
  2. วิเคราะห์ปัจจัย และสภาพปัญหาที่ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ศึกษา รวมถึงเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไข
  3. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านภูมิสารสนเทศ ในด้านการบริหารจัดการอุทกภัยสำหรับการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย
นักวิจัย :

พลชัย กลิ่นขจร

กนกพร บูชาบุญ

กฤษกร อุ้ยนิรันดรกุล

เกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข

จันทนา พุฒิมงคลเจริญ

เชาวลิต ศิลปทอง

เดชา เรืองอ่อน

ธัชชัย แสนเสนา

นฤมล นุชเปลี่ยน

นิพนธ์ สุคันธเมศวร์

พัชรา เพชรวิโรจน์ชัย

พิพัฒน์ เรืองงาม

วิสุทธิ์ โชติกเสถียร

ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว

สมชาย ใบม่วง

สุกันฑ์ พึ่งกุล

สุเทพ ชุติรัตนพันธ์

สุนทรพจน์ ป้านสวาสดิ์

สุรัสวดี ภูมิพานิช

โสธรัตน์ อินสว่าง

อมรชัย ประกอบยา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th