ค้นหา

 การประเมินที่ดินบนฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ ลุ่มน้ำพองตอนล่าง
รหัส : 2557_17081
โครงการ : การประเมินที่ดินบนฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ ลุ่มน้ำพองตอนล่าง
Project : GIS-based Land Evaluation for Economic Crops for Agricultural Land Use Planning in Lower Namphong Watershed.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 202,900 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. จัดทำฐานข้อมูลทรัยพากรที่ดินสำหรับการวางแผนระดับลุ่มน้ำพองตอนล่าง (ระยะที่ 1 หรือปีที่ 1)
  2. จัดทำแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำพองตอนล่าง โดยบูรณาการข้อมูลความเหมาะสมของที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ (ระยะที่ 2 หรือปีที่ 2)
นักวิจัย :

ดวงสมร ตุลาพิทักษ์

สงัด ปัญญาพฤกษ์

สถาพร ไพบูลย์ศักดิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th