ค้นหา

 การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากแป้งมันสำปะหลัง
รหัส : 04004531
โครงการ : การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากแป้งมันสำปะหลัง
Project : Technical Study of Modified Tapioca Starch Production
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 37,900 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2532
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะอุตสาหกรรมเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

กล้าณรงค์ ศรีรอต
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th