ค้นหา

 ชุดโครงการวิจัยปัจจัยสิ่งแวดล้อมและโรคเมลิออยโดสิส
รหัส : 2557_17017
โครงการ : ชุดโครงการวิจัยปัจจัยสิ่งแวดล้อมและโรคเมลิออยโดสิส
Project : Environmental factors and Melioidosis research projects
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 712,500 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ปรีชา หอมจำปา

พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ

รศนา วงศ์รัตนชีวิน

สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน

สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์

โสรัจสิริ เจริญสุดใจ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th