ค้นหา

 การส่งถ่ายยีนสู่อ้อยและการตรวจสอบการแสดงออกของยีน Chitinase ในอ้อย (Saccharum officinarum L. ดัดแปรพันธุกรรม
รหัส : 2557_17007
โครงการ : การส่งถ่ายยีนสู่อ้อยและการตรวจสอบการแสดงออกของยีน Chitinase ในอ้อย (Saccharum officinarum L. ดัดแปรพันธุกรรม
Project : Transformation and Verification of Chitinase gene expression in transgenic sugarcane (Saccharum officinarum L.)
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เปรียบเทียบการส่งถ่ายยีน chitinase สู่อ้อยพันธุ์ Phil 66-07 โดย วิธี particle bombardment กับวิธี A. tumefaciens
  2. ทำการตรวจสอบการแสดงออกของยีน chitinase ในอ้อยดัดแปรพันธุกรรมที่ได้จาการส่งถ่ายยีนโดยใช้ A. tumefaciens และ particle bombardment ในรุ่นลูก
นักวิจัย :

สุมนทิพย์ บุนนาค
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th