ค้นหา

 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัส : 2557_16899
โครงการ : การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Project : Research and Development of Sugarcane for Increasing Productivity in the Northeast
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 1,250,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์อ้อยให้เหมาะสมสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  2. เพื่อศึกษาความสามารถของอ้อยดัดแปรพันธุกรรมในการต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูอ้อย
  3. เพื่อศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ และความสัมพันธ์ของโปรตีนทนแล้งกับการเปลี่ยนแปลง สรีรวิทยาของอ้อย
  4. เพื
นักวิจัย :

สุมนทิพย์ บุนนาค

สุวรรณา เนียมสนิท
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th