ค้นหา

 การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อการคงอยู่ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
รหัส : 2557_16876
โครงการ : การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อการคงอยู่ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
Project : Study on the association of environmental factors and the persistence of Burkholderia pseudomallei
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสำรวจปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่มีการพบเชื้อ B. pseudomallei
  2. เพื่อตรวจยืนยันผลของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมบางประการที่ควบคุมเชื้อในห้องปฏิบัติการ
นักวิจัย :

พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ

รศนา วงศ์รัตนชีวิน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th