ค้นหา

 ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของดินที่มีผลต่อการสร้างไบโอฟิล์มของ Burkholderia pseudomallei ในห้องปฏิบัติการ
รหัส : 2557_16874
โครงการ : ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของดินที่มีผลต่อการสร้างไบโอฟิล์มของ Burkholderia pseudomallei ในห้องปฏิบัติการ
Project : In vitro study of environmental factors of soil that affect biofilm formation of Burkholderia pseudomallei
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์

โสรัจสิริ เจริญสุดใจ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th