ค้นหา

 การผลิตตัวอ่อนโคเนื้อพันธุ์บราห์มันภายนอกร่างกายโดยเทคนิคการเจาะดูดไข่จากแม่โค
รหัส : 2557_16831
โครงการ : การผลิตตัวอ่อนโคเนื้อพันธุ์บราห์มันภายนอกร่างกายโดยเทคนิคการเจาะดูดไข่จากแม่โค
Project : Embryo Production of Brahman cattle by Ovum Pick Up from Live Donor Cows
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาเทคนิคในการเก็บไข่จากแม่โคเนื้อบราห์มันโดยวิธีการเจาะดูดจากรังไข่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนภายนอกร่างกาย
  2. เพื่อพัฒนาเทคนิคในการย้ายฝากตัวอ่อนแบบแช่แข็งของโคบราห์มันแก่แม่โคของเกษตรกร
นักวิจัย :

เทวินทร์ วงษ์พระลับ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th