ค้นหา

 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
รหัส : 2557_16735
โครงการ : ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
Project : Database System For Education Development in Khon Kaen Province
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 534,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในจังหวัดขอนแก่นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
  2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดมาตรฐานการศึกษา
  3. เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
  4. เพื่อสร้างฐานข้อมูลลายนิ้วมือของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและวิเ
นักวิจัย :

พุธษดี ศิริแสงตระกูล

รัศมี สุวรรณวีระกำธร

ลัดดา ศิลาน้อย

วิชุดา ไชยศิวามงคล

ศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล

สมทรง ณ นคร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th