ค้นหา

 ผลของการต่อกิ่งและการแช่เมล็ดในน้ำเกลือก่อนเพาะต่อสรีรวิทยาการทนเค็มของมะเขือเทศ
รหัส : 2557_16733
โครงการ : ผลของการต่อกิ่งและการแช่เมล็ดในน้ำเกลือก่อนเพาะต่อสรีรวิทยาการทนเค็มของมะเขือเทศ
Project : Effects of grafting and seed priming on physiology of salt tolerance of tomato
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 237,500 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อให้ทราบระดับความทนเค็มของมะเขือเทศพันธุ์เศรษฐกิจและพันธุ์อื่นๆ จำนวน 30 สายพันธุ์
  2. เพื่อให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับผลของการแช่เมล็ดในสารละลายเกลือเข้มข้นก่อนเพาะต่อลักษณะทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการทนเค็มในระยะต้นอ่อนจนถึงระยะเก็บเ
นักวิจัย :

ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์

สุมนทิพย์ บุนนาค
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th