ค้นหา

 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากข้าวเหนียวดำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัส : 2557_16700
โครงการ : การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากข้าวเหนียวดำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Project : Biotechnologies for Conservation and Utilization of Purple Glutinous Rice in Northeastern Thailand
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 950,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางสรีรวิทยาที่มีผลต่อการสร้างและสะสมสารแอนโทไซยานินในข้าวเหนียวดำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาวะขาดน้ำ ความเค็ม และความเข้มของแสง
  2. เพื่อศึกษาการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างและสะสมสารแอนโทไซยานินในระยะพัฒนาการต่าง ๆ ของข้าวเห
นักวิจัย :

กัลยา กองเงิน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th