ค้นหา

 การศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนา รูปแบบที่เหมาะสมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
รหัส : 04004515
โครงการ : การศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนา รูปแบบที่เหมาะสมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาผลการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการเกษตรโดยวิธีการศึกษาดูงานให้กับบุคคลที่มีความสนใจในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  2. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมและสิ่งต่าง ๆ ในการศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย ของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  3. ปัญหาในการศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
นักวิจัย :

สมศรี ภัทรธรรม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th