ค้นหา

 การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิด ลิเธียมฟลูออไรด์ :แมกนีเซียม คอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน
รหัส : 2557_15137
โครงการ : การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิด ลิเธียมฟลูออไรด์ :แมกนีเซียม คอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน
Project : The Development of LiF:Mg , Cu , Na, Si TLD Personal Pocket Dosimeter
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 388,300 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. หาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เหมาะสมที่จะใช้ในการปลี่ยนโครงสร้างผลึกของสารลิเธียมฟลูออไรด์ (LiF) ที่เจือด้วยสารเจือ Mg , Cu , Na และSi ให้มีโครงสร้างเป็นผลึกเชิงเดี่ยวด้วยวิธีบริดจ์แมน โดยศึกษาโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์
  2. หาค่า effe
นักวิจัย :

จินตนา เหล่าไพบูลย์

เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th