ค้นหา

 หัววัดรังสีนิวตรอนชนิดเส้นใยเรืองแสง
รหัส : 01000127
โครงการ : หัววัดรังสีนิวตรอนชนิดเส้นใยเรืองแสง
Project : A Scintillating Optical Fiber Neutron Detector.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 330,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สมศร สิงขรัตน์

ถิรพัฒน์ วิลัยทอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th