ค้นหา

 การปรับปรุงพันธุ์หญ้าไนล์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
รหัส : 2557_14612
โครงการ : การปรับปรุงพันธุ์หญ้าไนล์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Project : Improvement of Nile Grass (Acrocras macrum Stapf) by Tissue Culture
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 200,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการชักนำยอดอ่อน ให้เป็นยอดหลายๆยอด และศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการชักนำยอดอ่อนให้กลายเป็นต้นใหม่
  2. ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการชักนำตาข้างของหญ้าไนล์ ให้เจริญ เป็นแคลลัสและศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการชักนำแคลลัสให้กลายเป็นต้
นักวิจัย :

สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม

อนุรักษ์ โพธิ์เอี่ยม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th