ค้นหา

 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม องค์ประกอบทางเคมี ความเป็นพิษต่อเซลล์และสารพันธุกรรมของต้นจักรนารายณ์
รหัส : 2557_14609
โครงการ : การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม องค์ประกอบทางเคมี ความเป็นพิษต่อเซลล์และสารพันธุกรรมของต้นจักรนารายณ์
Project : Genetic Diversity, Chemical Constituents, Cytotoxicity and Genotoxicity of Gynura divaricata
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 200,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม และจำแนกสายพันธุ์ของต้นจักรนารายณ์จากพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทยโดยเทคนิคทางพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
  2. ศึกษาวิธีการสกัด และหาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากใบของต้นจักรนารายณ์
  3. ศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากใบขอ
นักวิจัย :

สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th