ค้นหา

 การติดตามคุณภาพบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่สำเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2539-2545
รหัส : 01190164
โครงการ : การติดตามคุณภาพบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่สำเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2539-2545
Project : A Follow-up Study on Quality of the Graduates from Computer Science Department, School of Science and Technology, Bangkok University, During Academic Years 1996-2002.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 130,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ขอบเขตการวิจัย : ประชากรคือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2539-2545 ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 602 คน การสำรวจข้อมูลจากบัณฑิตทั้งหมดใช้แบบสอบถามเพื่อให้บัณฑิตตอบกลับ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพการมีงานทำของบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2539-2545
  2. เพื่อศึกษาคุณภาพของบัณฑิตจากการประเมินคุณภาพตนเองของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อคุณภาพบัณฑิต
  3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพบัณฑิต
  4. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประเมินคุณภาพตนเองของบัณฑิต กับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อคุณภาพบัณฑิต
นักวิจัย :

ปราณี สวัสดิสรรพ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th