ค้นหา

 ผลของกระบวนการความร้อนต่อคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระในงาขาว งาดำและงาแดง
รหัส : 2557_13401
โครงการ : ผลของกระบวนการความร้อนต่อคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระในงาขาว งาดำและงาแดง
Project : Effect of heat process on antioxidant properties of white, black and red sesame
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 220,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาผลของกระบวนการใช้ความร้อนต่อสารต้านอนุมูลอิสระในงาขาว งาดำและงาแดง
  2. เพื่อศึกษากระบวนการใช้ความร้อนที่เหมาะสมในการรักษาสารต้านอนุมูลอิสระในงา
  3. เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานในการวิจัยเกี่ยวกับงาพันธุ์ไทยต่อไป
นักวิจัย :

กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร

ดาลัด ศิริวัน

นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์

พิศมัย ศรีชาเยช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th