ค้นหา

 การใช้เศษเหลือจากโรงงานน้ำตาลเป็นแหล่งของปุ๋ยฟอสฟอรัส เพื่อปลูกถั่วเหลืองพันธุ์ มข. 35
รหัส : 04004440
โครงการ : การใช้เศษเหลือจากโรงงานน้ำตาลเป็นแหล่งของปุ๋ยฟอสฟอรัส เพื่อปลูกถั่วเหลืองพันธุ์ มข. 35
Project : Utilization of Filter Cake as a Source of Phyosphorus Fertilizer for Soybean.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อใช้เศษเหลือจากโรงงานน้ำตาล (FC) เป็นแหล่งของปุ๋ย P และเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของถั่วเหลือง
  2. เพื่อปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง และเพื่อลดต้นทุนในการผลิต
  3. เพื่อกำจัดเศษเหลือจากโรงงานน้ำตาล ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย :

พงศ์ศิริ พชรปรีชา

จงกล กรรณเลขา

ดวงสมร ตุลาพิทักษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th