ค้นหา

 ผลของดินผสมชนิดต่าง ๆ ต่อเปอร์เซนต์การงอก และการเจริญเติบโตของกล้าไม้ชายเลน 3 ชนิด
รหัส : 04004416
โครงการ : ผลของดินผสมชนิดต่าง ๆ ต่อเปอร์เซนต์การงอก และการเจริญเติบโตของกล้าไม้ชายเลน 3 ชนิด
Project : Effect of Different Soil Mixtures on Germination Percentage and Growth of Three Species Mangrose Seeding.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : โครงการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาเปอร์เซนต์การงอกและเปอร์เซนต์การรอดตาย ของกล้าไม้ชายเลน 3 ชนิด คือ โกงกางใบเล็ก ถั่วขาว และโปรงแดง ในสูตรดินเพาะที่แตกต่างกัน
  2. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต (ความสูง เส้นรอบวง และจำนวนคู่ใบ) ของกล้าไม้ชายเลน 3 ชนิด คือ โกงกางใบเล็ก ถั่วขาว และโปรงแดง ในสูตรดินเพาะที่แตกต่างกัน
นักวิจัย :

เมธี เอกศิรินิมิตร

พิชิต แก้ววงศ์ศรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th