ค้นหา

 การศึกษาเพื่อกำหนดดัชนีมูลค่าของอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะในประเทศไทย
รหัส : 2557_10600
โครงการ : การศึกษาเพื่อกำหนดดัชนีมูลค่าของอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะในประเทศไทย
Project : The Value Index of Creative Industries in Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 300,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ทางวิชาการด้านความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างหลากหลาย สาขา
  2. เพื่อกำหนดตัวชี้วัดมูลค่าของอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะในบริบทของสังคมไทย
  3. เพื่อเสนอแนวทางในการนำฐานข้อมูลดัชนีตัวชี้วัดมูลค
นักวิจัย :

ศิริวัฒน์ แสนเสริม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th