ค้นหา

 ผลของเทคนิคการนำเสนอในรายการวิดีทัศน์ ต่อการเรียนรู้ของเกษตรกร
รหัส : 04004406
โครงการ : ผลของเทคนิคการนำเสนอในรายการวิดีทัศน์ ต่อการเรียนรู้ของเกษตรกร
Project : Effects of Video Presentation Techniques on Farmers'Learning.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

นคเรศ รังควัต




สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th