ค้นหา

 การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของลูกปลาสลิด ที่อนุบาลด้วยอาหารชนิดต่าง ๆ
รหัส : 04004402
โครงการ : การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของลูกปลาสลิด ที่อนุบาลด้วยอาหารชนิดต่าง ๆ
Project : Studies on Growth and Survival of the Larvae of Sepat Siam Trichogaster Pectoralis Regan Fed with Various Artificial Feed.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของลูกปลาสลิด ที่เลี้ยงด้วยอาหารชนิดต่าง ๆ
  2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราการรอดของลูกปลาสลิด ที่เลี้ยงด้วยอาหารชนิดต่าง ๆ
นักวิจัย :

สนอง เทียบศรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th