ค้นหา

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจำนวนต้นไม้และเงื่อนไขของเกษตรกร ในการผสมผสานต้นไม้ระบบการทำฟาร์ม : กรณีศึกษา อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
รหัส : 04004372
โครงการ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจำนวนต้นไม้และเงื่อนไขของเกษตรกร ในการผสมผสานต้นไม้ระบบการทำฟาร์ม : กรณีศึกษา อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
Project : Factor Influencing Number of Trees and Farmers'Conditions for Trees'Integration in the Farm System, A Case Study of District of Kranuan, Khon Kaen.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2535
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจำนวนต้นไม้ในไร่นา
  2. เงื่อนไขของเกษตรกรในการผสมผสานต้นไม้ใหญ่ เข้าไปในไร่นา
นักวิจัย :

ปัทมา แรมโบ

วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ

อนันต์ พลธานี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th