ค้นหา

 ระบาดวิทยาของการพบเชื้อ B.pseudomallei ในสัตว์และในสิ่งแวดล้อม ในบริเวณที่มีผู้ป่วยและสัตว์ที่เป็นโรคเมลิออยโดสีส ที่จังหวัดขอนแก่น : การศึกษาเบื้องต้น
รหัส : 04004335
โครงการ : ระบาดวิทยาของการพบเชื้อ B.pseudomallei ในสัตว์และในสิ่งแวดล้อม ในบริเวณที่มีผู้ป่วยและสัตว์ที่เป็นโรคเมลิออยโดสีส ที่จังหวัดขอนแก่น : การศึกษาเบื้องต้น
Project : A Preliminary Epidemiology Study of Isolation of B.pseudomallei from Animals and Environment in the Areas with Reported Cases.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะสัตวแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ทราบคความชุก (prevalemce) เบื้องต้นของการพบเชื้อ B. pseudomallei จากสัตว์ชนิดต่างและจากสิ่งแวดล้อมในชุมชน
  2. ทราบความสัมพันธ์ระหว่างการพบเชื้อ B. preudomallei กับอาการทางคลินิคของสัตว์
  3. เก็บเชื้อที่แยกได้ไว้สำหรับศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างสายพันธุ์ของเชื้อที่แยกได้จากแหล่งต่าง ๆ
นักวิจัย :

ฐิติมา นุตราวงศ์

นพดล มีมาก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th