ค้นหา

 นิสัยรักการอ่าน ทัศนคติและความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านต่อผลการเรียน
รหัส : 12190729
โครงการ : นิสัยรักการอ่าน ทัศนคติและความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านต่อผลการเรียน
Project : Reading Behavior, Attitude and the Relationship Between Reading Ability and Education Performance.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาการศึกษา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษานิสัยรักการอ่านของเยาวชน
  2. เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อการอ่านของเยาวชน
  3. เพื่อศึกษาความสามารถด้านการอ่าน และระดับผลการเรียนของเยาวชน
  4. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของประชากรกับพฤติกรรมการอ่านของเยาวชน
  5. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของประชากรกับความสามารถ
นักวิจัย :

เพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ

พนา ทองมีอาคม

รัตนา ทิมเมือง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th