ค้นหา

 การออกแบบและการวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตร ของกาแฟอะราบิก้าที่มีไม้ให้ร่มสองชนิด
รหัส : 04004307
โครงการ : การออกแบบและการวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตร ของกาแฟอะราบิก้าที่มีไม้ให้ร่มสองชนิด
Project : Design and Analysis of Agroforestry Ecosystems of Coffea areslrica with two Shade trees.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุนทร คำยอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th