ค้นหา

 ความคิดเห็นของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ก.ท.) ต่อการเข้าร่วมการสัมมนาผลงานทาง วิชาการ และโครงการเกษตรในงานประชุมทางวิชาการ ของสมาชิก อ.ก.ท. ระดับชาติ ครั้งที่ 14
รหัส : 04004295
โครงการ : ความคิดเห็นของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ก.ท.) ต่อการเข้าร่วมการสัมมนาผลงานทาง วิชาการ และโครงการเกษตรในงานประชุมทางวิชาการ ของสมาชิก อ.ก.ท. ระดับชาติ ครั้งที่ 14
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2536
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองวิทยาลัยเกษตรกรรม
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมอาชีวศึกษา
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ประเทศ ดวงพัตรา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th