ค้นหา

 การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตซากของไก่เบตง เปรียบเทียบกับของไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมเบตง x พื้นเมือง
รหัส : 04004276
โครงการ : การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตซากของไก่เบตง เปรียบเทียบกับของไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมเบตง x พื้นเมือง
Project : A Study of Growth and Carcass Yield of Betong Chickens Compared with those of Native and Hybrid Betong x Native Chickens.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

นิรัตน์ ทองรัตนานันท์

รัตนา โชติสังกาศ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th