ค้นหา

 ผลของการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กรณีศึกษา ต่อการพัฒนาการใช้กระบวนการพยาบาลในคลินิก ของนักศึกษาพยาบาล
รหัส : 12120352
โครงการ : ผลของการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กรณีศึกษา ต่อการพัฒนาการใช้กระบวนการพยาบาลในคลินิก ของนักศึกษาพยาบาล
Project : The Effect of Teaching by Case Studies on the Development of Applying Nursing Process in Clinical Practice of Nursing Students.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาการศึกษา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อประเมินความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล
  2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลในคลินิกของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กรณีศึกษา
  3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อวิธีการจ
นักวิจัย :

อรพินท์ สีขาว

พรศิริ พันธสี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th