ค้นหา

 การศึกษาการปลูกถั่วลิสงหลังนาของเกษตรกรในเขต อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
รหัส : 04004249
โครงการ : การศึกษาการปลูกถั่วลิสงหลังนาของเกษตรกรในเขต อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
Project : A Study of Surin's Peanuting Techique in Surin Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาและบ่งบอกลักษณะการปลูกถั่วลิสงของเกษตรกร
  2. หาลู่ทางในการปรับปรุงสภาพการผลิตให้เกิดประโยชน์ แก่เกษตรกรมากขึ้น
  3. ศึกษาแนวทางในการนำวิธีการปลูกถั่วลิสงหลังข้าวนาดำของเกษตรกรในเขตนี้ประยุกต์ใช้ในท้องที่อื่น ๆ
นักวิจัย :

อรรถชัย จินตะเวช

เริงศักดิ์ กตเวทิน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th