ค้นหา

 การใช้แนวทางวิจัยระบบฟาร์ม เพื่อปรับปรุงไม้ผลยืนต้นบนที่ดอนอาศัยน้ำฝน : กรณีศึกษาพื้นที่ปฏิรูปที่ดินป่าจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
รหัส : 04004228
โครงการ : การใช้แนวทางวิจัยระบบฟาร์ม เพื่อปรับปรุงไม้ผลยืนต้นบนที่ดอนอาศัยน้ำฝน : กรณีศึกษาพื้นที่ปฏิรูปที่ดินป่าจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2537
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาและจำแนกสภาพแวดล้อมพร้อมทั้งสถานะภาพเกษตรกร เพื่อหาลู่ทางปรับปรุงระบบการใช้ที่ดินให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  2. ศึกษาวิธีการปลูกเลี้ยงเพื่อลดอัตราการของไม้ผลยืนต้น
  3. เพื่อเพิ่มทักษะการขยายพันธุ์และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มเกษตรกร
นักวิจัย :

ธวัชชัย รัตน์ชเลศ

พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th