ค้นหา

 ศึกษาวิธีการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
รหัส : 04004226
โครงการ : ศึกษาวิธีการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
Project : A Study on Peaticdes Application in Agriculturists.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาวิธีการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
  2. ต้องการทราบชื่อของสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่เกษตรกรใช้
  3. ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของเกษตรกร
  4. ต้องการทราบความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการสะสม ของสารเคมีป้องกัน
นักวิจัย :

ชวนพิศ แดงสวัสดิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th