ค้นหา

 การประเมินและติดตามผลหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2538) สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา
รหัส : 12007518
โครงการ : การประเมินและติดตามผลหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2538) สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาการศึกษา
หน่วยงานระดับกรม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักสูตรและปัญหาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2538)
  2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษาเกี่ยวกับป
นักวิจัย :

อรรถพล อนันตวรสกุล

รัชนีกร หงส์พนัส

วลัย พานิช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th