ค้นหา

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของการศึกษาในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัส : 12007427
โครงการ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของการศึกษาในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Project : Factors Affecting the eucational Quality in the Reformed Primary Schools in the Northeast.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาการศึกษา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามโครงการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา
  2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของการศึกษากับคุณลักษณะของนักเรียน
  3. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทำนายคุณภาพของการศึกษาในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา
นักวิจัย :

ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข

ชัญญา อภิปาลกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th