ค้นหา

 การเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี ดัชนีการเก็บเกี่ยวการเก็บรักษาและการบ่มให้สุก ของผลมะม่วงพันธุ์แก้วจุก
รหัส : 04004196
โครงการ : การเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี ดัชนีการเก็บเกี่ยวการเก็บรักษาและการบ่มให้สุก ของผลมะม่วงพันธุ์แก้วจุก
Project : Growth, Development, Physico-chemical Changes, Harvesting Indices, Storage and Ripening of Mangoes cv. Kaew Juk.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สายชล เกตุษา

วิจิตร วังใน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th