ค้นหา

 การศึกษารูปแบบการบริหารการศึกษาสถาบันการศึกษาสงฆ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รหัส : 12007258
โครงการ : การศึกษารูปแบบการบริหารการศึกษาสถาบันการศึกษาสงฆ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Project : A Study of the Model of Educational Administration at the Monastery Institute in the Northeast : A Case Study Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาการศึกษา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการบริหารการศึกษาสถาบันสงฆ์
  2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาสถาบันสงฆ์
  3. เพื่อศึกษาบทบาทบุคลากรของสถาบันการศึกษาสงฆ์ต่อการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม
นักวิจัย :

ประยุทธ ชูสอน

เรณู คุปตัษเฐียร

ชัญญา อภิปาลกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th