ค้นหา

 ความต้องการธาตุอาหารและการเจริญเติบโตของหอมแบ่ง ในดินตะกอนแม่น้ำและดินทราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัส : 04004191
โครงการ : ความต้องการธาตุอาหารและการเจริญเติบโตของหอมแบ่ง ในดินตะกอนแม่น้ำและดินทราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Project : Nutrient and Growth of Multiplying Onion in Clayey Alluvial Soil and Sandy Soil of Northeast Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ปัทมา แรมโบ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th