ค้นหา

 อิทธิพลของโครงสร้างทางสังคมและสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ของเกษตรกรที่มีต่อการแพร่กระจายและการยอมรับ วิธีปฏิบัติในการเลี้ยงแพะ
รหัส : 04004182
โครงการ : อิทธิพลของโครงสร้างทางสังคมและสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ของเกษตรกรที่มีต่อการแพร่กระจายและการยอมรับ วิธีปฏิบัติในการเลี้ยงแพะ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์และพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาถึงลักษณะโดยทั่วไปทางเศรษฐกิจ สังคม การ ติดต่อสื่อสาร และจิตวิทยาของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ
  2. ศึกษารูปแบบและวิธีการการเลี้ยงแพะ
  3. เปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม การติดต่อสื่อสาร จิตวิทยาและการยอมรับวิธีปฏิบัติในการเลี้ยงแพะของเกษตรกร
  4. ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การ ติดต่อสื่อสาร และจิตวิทยากับการยอมรับวิธีปฏิบัติในการเลี้ยงแพะ
นักวิจัย :

เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา

จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์

สมเกียรติ สายธนู
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th