ค้นหา

 ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรลาร์จไวท์ด่าง ที่นำไปเลี้ยงเป็นสุกรขุนในเขต อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
รหัส : 04004134
โครงการ : ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรลาร์จไวท์ด่าง ที่นำไปเลี้ยงเป็นสุกรขุนในเขต อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
Project : Opinions of the Swine Raisers used Spotted Largewhite are Growth Pigs in Amphoe Chokchai Changwat Nakonratchasima.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วิรัตน์ สุมน

ชาญวิทย์ วัชรพุกก์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th