ค้นหา

 การใช้เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกร ในภาคตะวันออก ปี 2535
รหัส : 04004116
โครงการ : การใช้เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกร ในภาคตะวันออก ปี 2535
Project : Study on Soybean Production Technology of Farmers in Eastern Region, 1992.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2535
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ระยอง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมส่งเสริมการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการ ของเกษตรกร
  2. ศึกษาการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลือง
  3. ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนเบื้องต้น
  4. ศึกษาทัศนคติบางประการ
  5. ศึกษาปัญหาและอุปสรรค
นักวิจัย :

มนตรี กล้าขาย

พิสิทธิ์ อารยานุรักษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th