ค้นหา

 การศึกษาสภาพการปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรในจังหวัดระยอง ปี 2534
รหัส : 04004115
โครงการ : การศึกษาสภาพการปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรในจังหวัดระยอง ปี 2534
Project : Study on Cassava Cultivation of Farmers in Rayong Province, 1991.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐานและประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2534
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ระยอง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมส่งเสริมการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบาง ประการของเกษตรกร
  2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติของเกษตรกร
  3. เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิตเบื้องต้น
  4. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค
นักวิจัย :

มนตรี กล้าขาย

เลิศพงศ์ ต.ไชยสุวรรณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th