ค้นหา

 การวิเคราะห์ลักษณะทางสรีรวิทยา เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่จำกัดการเจริญเติบโต และผลผลิตถั่วเหลืองที่ปลูกในแหล่งปลูกขอนแก่นและกำแพงแสน โดยได้รับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมและการเขตกรรมต่างกัน : 1. การเจริญเติบโตของถั่วเหลืองในสองแหล่งปลูก
รหัส : 04004107
โครงการ : การวิเคราะห์ลักษณะทางสรีรวิทยา เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่จำกัดการเจริญเติบโต และผลผลิตถั่วเหลืองที่ปลูกในแหล่งปลูกขอนแก่นและกำแพงแสน โดยได้รับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมและการเขตกรรมต่างกัน : 1. การเจริญเติบโตของถั่วเหลืองในสองแหล่งปลูก
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

อภิพรรณ พุกภักดี

ชาวไร่ กาญจโนมัย

สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์

อรุณ น่วมน้อย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th